petek, 18. december 2015

Zlata doba finančne naložbe v delnice in vrednostne papirje

Pojasnila Fi-Po iz spletne strani ajpes.si. Zlata doba finančne naložbe za podjetne. Naložbe v vrednostne papirje, delnice, ...

DOLGOROČNA SREDSTVA sestavljajo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve so sredstva, ki jih ima poslovni subjekt dolgoročno za proizvajanje proizvodov oziroma opravljanje storitev. Zajemajo dobro ime, usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva, odložene stroške razvijanja, premoženjske in druge pravice, druga neopredmetena sredstva, njihov popravek vrednosti in oslabitev njihove vrednosti ter dolgoročne aktivne časovne razmejitve. več na uradni spletni strani ajpesa.si

torek, 15. december 2015

Tečaji ruščine - Šola ruskega jezika

Rusija osvaja poslovni svet, zato nee zamudite - vpis v jesenski semester.Vabimo vas k vpisu v jesenski semester začetnih in nadaljevalni tečaji ruščine za odrasle, tečajev poslovne ruščine in tečajev ruščine za mladino. 
Urnik in cene si oglejte na naši spletni strani.
Začetek tečajev je.
Prijavite se lahko s pomočjo obrazca, na elektronskem naslovu info@bartus.si ali po telefonu na številko 031 393 656.
Pridružite se nam - tudi letos bo zanimivo!
Želimo vam prijetno učenje.